Prevencija nasilja u školama – održana radionica

O zastupljenosti i razlozima vršnjačkog nasilja u školama, mjerama prevencije i podrške, te sistemskoj saradnji, razgovarale/i smo sa nastavnicama/ima, pedagoškinjom, socijalnom radnicom i pripadnikom policije na radionici “Rodno zasnovano nasilje u školama – problemi i prevencija” u Varešu, gdje nas je ugostilo udruženje žena “Zvijezda” Vareš.

Naše predavačice iz Fondacije CURE, Medina Mujić i Denija Hidić, koje rade sa osnovnim i srednjim školama na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, otvorile su diskusiju rezultatima istraživanja sabranim u publikaciji “Pogled iz drugog ugla: udžbenička politika i analiza zastupljenosti stereotipa u udžbenicima srednjih škola u kantonu Sarajevo” čija je svrha vidjeti primaju li mladi adekvatnu edukaciju o nasilju.

Istraživanje je pokazalo da mladi o nasilju ne uče skoro ništa, te da osim fizičkog, uglavnom ne umjeju da prepoznaju oblike nasilja, niti kome da se obrate za podršku. 

Sadržaj iz udžbenika je zastareo, primjećene su izražene rodne uloge, gdje su žene prikazane kao majke, supruge, žene “sumnjivog morala”, što podupire rodno zasnovano nasilje i ne osnažuje, niti inspiriše djevočice i djevojke.

Predavačice su podjelile da su mladi rado učestvovali u radionicama o prevenciji nasilja. Djelili su iskustva proživljenog nasilja, kada bi osjetili da mogu da im vjeruju, što ukazuje na potrebu za zapošljavanjem većeg broja školskih pedagoga i pedagogica.

Vareš je primjer dobre prakse kada je u pitanju saradnja između škole, centra za socijalni rad i policije u prevenciji i rješavanju vršnjačkog nasilja. U osnovnim i srednjim školama organizuju radionice sa djecom i mladima u korist prevencije nasilja. 

Često na ovu temu sa mladima razgovara pripadnik policije. On je izjavio kako djeca uvažavaju ono što im govori uniformisano lice, ali da to ipak nije održivo, ukoliko i roditelji kod kuće ne potkrepe vrijednosti koje bi pokušao da im prenese.

Učenici i učenice koje vrše nasilje, često nasilje gledaju ili preživljavaju kod kuće. Roditelji nekad i ne znaju da je upućena uvrijeda takođe nasilje i da može biti polazna tačka za neke teže oblike. Učesnici i učesnice su se složili/e da bi bilo značajno raditi više radionica sa roditeljima o tome šta sve predstavlja nasilje, kako bi se obezbjedilo da djeca i mladi imaju jedinstvenu sliku o ovoj temi.

Pedagoškinja srednje škole u Varešu redovno sa mladima održava radionice za nenasilno rješavanje sukoba, transformaciju konflikta, a sa vjećem roditelja priča o nasilju u njihovoj lokalnoj zajednici i kako da spriječiti. Anketama koje radi sa učenicima i učenicama, utvrđuje zastupljenost nasilja u školi i sluša njihove prijedloge za rješavanjem ovog problema. Najzastupljenije je verbalno nasilje, a kao mjeru prevencije, mladi predlažu edukativne radionice.

Mjere koje centar za socijalni rad može da preduzme u slučaju zapostavljanja djeteta u porodici, jesu da redovno posjećuju djecu, ali roditelji mogu biti prepreka u ovome. Sljedeći korak je tužba, koja može dovjesti do oduzimanja djece roditeljima, što takođe nije idealna opcija s obzirom na to da će djete biti prebačeno u dom ili hraniteljsku porodicu, gdje opet nije osigurano njegovo/njeno adekvatno zbrinjavanje.

Prepoznali/e smo i da na centar za socijalni rad pada puno posla i velika odgovornost, te da bi bilo značajno uvjesti redovnu psihološku podršku za radnice i radnike.

Zaključeno je da, kada se radi o porodičnom nasilju i nasilju u školama, svakom slučaju se mora pristupiti individualno. Radnici i radnice srednje i osnovne škole, centra za socijalni rad i policije su otvoreni/e za nova znanja i obuke koje će im pomoći da još efikasnije sarađuju u prevenciji nasilja i pružanjem adekvatne podrške djeci i mladima.

Radionica je realizovana u okviru inicijative Pokret “1325”, uz podršku i u saradnji sa Ambasadom Savjezne Republike Njemačke u Sarajevu.